Klager
Læs om hvordan en klagesag håndteres

 

integritet

Etiknævnet har modtaget en klage over en behandler. Hvad sker der så?

Etiknævnet i Brancheforeningen for Danske Tantra Massører og Behandlere har mange funktioner. En af dem er at være instans, når der klages over behandlere.

Hvad gør vi, når der havner en klage på vores bord?

Første del af sagsgangen

Når Etiknævnet modtager en klage, vil den først blive sendt til alle medlemmer i Etiknævnet, dette foregår automatisk. Hvis klagen går på en eller flere i Etiknævnet udtræder disse fra nævnet i den specifikke sag.

I første gennemgang af klagen vurderes ud fra De Etiske Principper for Danske Tantra Massører og Behandlere, om der er tale om en etisk problemstilling. Er det ikke tilfældet, bliver klagen returneret til klager med denne afgørelse.

Hvis klagen vurderes til at ligge inden for De Etiske Principper for Danske Tantra Massører og Behandlere, sker der følgende:

Etiknævnet sender en kopi af klagen til den indklagede behandler. Desuden gør vi opmærksom på, hvilke etiske principper sagen synes at handle om. Og vi beder nu den indklagede beskrive de etiske overvejelser, han eller hun har gjort sig i den situation, klagen omhandler.

Hvis sagen trænger til yderligere belysning, sender nævnet indklagedes svar eller dele heraf til klager, som får mulighed for at kommentere. Der kan foregå en korrespondance frem og tilbage, indtil vi vurderer, at sagen er tilstrækkeligt belyst.

Undertiden er det mere praktisk, at der holdes et egentligt møde mellem nævnet og den indklagede. Dialogen kan lette forståelsen af, hvad sagens kerne er. Til et sådant møde er begge parter velkommen til at tage en bisidder med.

En afgørelse træffes

På baggrund af de indsamlede oplysninger træffer Etiknævnet en foreløbig afgørelse. Denne bliver forelagt til kommentar for både klageren og den indklagede. Kommentarerne vil indgå i den afsluttende sagsbehandling.

Etiknævnets afgørelser kan være en af følgende: 1) Ingen kritik. 2) Rådgivning. 3) Kritik. 4) Betinget eksklusion (eksklusionen bliver betinget af gennemførelse af supervision i aftalt omfang). 5) Eksklusion.

Afgørelsen sendes til klager og den indklagede, men vil ikke blive offentliggjort.

Tidsforløb

Sagsbehandlingen er grundig, der skal indhentes mange oplysninger, og der kan være flere parter, der skal høres. Derfor kan en klagesag i Etiknævnet være langvarig. Sagens parter kan forvente svar på første indledende del af sagsbehandlingen i løbet af en måned. Den tilsigtede sagsbehandlingstid ligger på 6-12 måneder.

Tavshedspligt

En klage til Etiknævnet er fortrolig. Nævnet henstiller til, at sagens parter respekterer dette. Det skal understreges, at den indklagede behandler altid er forpligtet ud fra regler om tavshedspligt om indholdet af klientens sag, se foreningens vedtægter herom.

Hvis klageren er klient hos den indklagede behandler – eller har været det – opfattes klagen i sig selv som en accept af, at den indklagede kan afgive oplysninger om den pågældende sag til Etiknævnet. Den indklagede behandler må altså godt udtale sig om den konkrete sag til Etiknævnet, men skal naturligvis varetage tavshedspligten udadtil.

Konsekvenser af sanktioner

Hensigten med sanktioner er dels læring for den indklagede behandler, dels ønsket om at sikre borgernes fortsatte tillid til professionen.

Fører en klage ikke til sanktioner, sender Etiknævnet afgørelsen udelukkende til klager og indklagede.

Etiknævnet

-------

Etisk refleksion

Etiknævnets vigtigste opgave er at stimulere den etiske refleksion hos medlemmerne. Den etiske refleksion er også et centralt element i et klagesagsforløb.

Har du oplevet brud på foreningen etiske regler blandt foreningens medlemmer?